April-info fra L/Ks fotballstyre

Postet av Lyngen/Karnes IL den 6. Apr 2017
INFO FRA STYRET I LYNGEN/KARNES FOTBALL

1. SPORT
2. ÅRSMØTET FOTBALLGRUPPA 2017
3. ARRANGEMENTER
4. MÅL OG STRATEGIPLAN
5. PROTOKOLL

SPORT

Like før seriestart registrerer vi at flere vellykkede turneringer i Lyngenhallen er tilbakelagt. Det rapporteres om stor innsats, både på og utenfor banen. Når også det økonomiske resultatet av turneringene ser ut til å ende på +/- kr 25 000,- er vi strålende fornøyde.
Mange har bidratt – takk til dere alle – og spesielt til Renate Lyngdal – som har vært primus motor for vellykkede arrangementer.

Etter to flotte seiere over Skarp og Hammerfest i cupens kvalifiserende runder, er nå vårt
A-lag klare for 1. ordinære runde. Kan vi forvente Rosenborg på Geitnes…?? Spennende blir det å vente på oppsettet, som er klar fredag 7. spril kl 15:00.

Vi minner også om serieåpninga på Geitnes mandag 24. april kl 19:15 mot TUIL 2.

ÅRSMØTE FOTBALLGRUPPA

Les hele vår utfyllende protokoll fra årsmøte i fotballgruppa i det etterfølgende.

ARRANGEMENTER

PULS Lyngen står for døra. Mange spennende aktiviteter- følg med på PULS Lyngens Facebooksider. I den anledning inviterer fotballgruppa til historiens første utgave av Lyngen Boknafesklaug lørdag 8. april klokken 19:00.
Geitnes satser vi på skinn- og beinfriboknafesk – med tilbehør.
Invitasjoner sendes fra venn til venn – kontakt Rune Lillevik om du ikke har mottatt en slik, ennå noen ledige plasser.

MÅL- OG STRATEGIPLAN FOR FOTBALLEN

Daglig foregår det diskusjoner i og rundt klubben om klubbens veivalg:

• Er vårt tilbud for den oppvoksende slekt godt nok?

• Ivaretar vi våre talenter på en best mulig måte?

Sammensetningen av A-stallen: Skal den reflektere et ønske om å rykke opp, eller skal den ivareta bygdas egne gutter? Kan de to tingene kombineres?

• Informasjon om våre aktiviteter på og utenfor banen – er den god nok ?

Alt dette, og mere til, håper vi å få gjennom diskutert skikkelig når vi sender ut høringsutkast nummer 1 av vår mål- og strategiplan. Vi ønsker å distribuere denne til flest mulig, diskutere den med flest mulig, og få flest mulig innspill. Når dette er gjort håper vi å kunne fremlegge et endelig dokument i løpet av høsten. Så – følg med, følg med…

PROTOKOLL

Tema:

Årsmøte fotballgruppa

Sted :

Geitnes

Møtedato:

07.03.2017

Til stede:

14 stemmeberettigede - 11 menn og tre kvinner

Dirigent

Johnny Hansen

Referent:

John Werner Larsen

LYNGEN/KARNES IL
Fotballgruppa
PB 109
9060 LYNGSEIDET

Saksliste

1) Åpning.
2) Godkjenning av innkalling og frammøtte.
3) Valg av dirigent og sekretær.
4) Valg av to desisorer som sammen med styret signerer protokollen.
5) Årsberetning 2016 fra styret og lagene.
6) Avslutning

Regnskap, budsjett, og fastsettelse av treningsavgift behandles ikke i år på fotballgruppas årsmøte, men på hovedlagetsårsmøte fredag 11. mars.

Samtlige av styrets medlemmer ble ved forrige årsmøte valgt for to år.

Valg vil derfor ikke avholdes i år, men ved neste årsmøte bør dette endres slik at halve styret er på valg årlig.

SAK 1 ÅPNING

Leder Tor Inge Holm ønsket velkommen.
Han gikk kort gjennom siste driftsår, og kom blant annet inn på
organiseringen av fotballgruppa vshovedlaget, på fotballgruppas
underutvalg, økonomi, og sport.

SAK 2 GODKJENNING AV INNKALLING OG FRAMMØTTE
Ingen merknader til innkalling.
Det var møtt fram 14 medlemmer, hvorav gledelig tre jenter.

SAK 3 VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR
Johnny Hansen enstemmig valgt som dirigent.

John Werner Larsen enstemmig valg som sekretær.

SAK 4 VALG AV TO DESISORER SOM SAMMEN MED STYRET

SKAL SIGNERE PROTOKOLLEN

Renate Lyngdal og Kåre Karlsen enstemmig valgt.

SAK 5 ÅRSBERETNING 2016 FRA STYRET OG LAGENE

Beretningene legges i sin helhet ved protokollen.


STYRETS BERETNING 2016

Fotballstyret, valgt på årsmøte i 2016, har bestått av :

• Tor Inge Holm – leder
• Bernt Olav Johansen – styremedlem
• Torhild Hansen – styremedlem
• John Werner Larsen – styremedlem
• Renate Lyngdal – erstattet av Linda S Langgård

I tillegg har daglig leder Rune Lillevik deltatt på samtlige styremøter

Ansvarsdelingen i styret har vært :

Tor Inge Holm: Sponsorutvalg, organisasjonsutvikling, medlem hovedstyret,
debitorutvalget
Bernt Olav Johansen: Sportslig utvalg
Torhild Hansen: Dameutvalg
John Werner Larsen: Sponsorutvalget, sekretær, arrangementer
Linda S Langgård: Yngres utvalg

Styret har i perioden behandlet 52 saker, fordelt på 9 styremøter.

Det sittende styrets første år har for en stor del bestått i gjenreisning og oppbygging av klubbfunksjoner som ikke fungerte optimalt. Spesielt tenkes det her på sportslig utvalg, yngres utvalg, og sponsorutvalg. Dessuten har det vært maktpåliggende for styret å innføre disiplin i forhold til gode møtereferater, og oppfølging av vedtak. Dette gjennom å være tett på de ulike aktiviteter i klubben.

Styret erfarte tidlig at driften av fotballen slik den var syntes noe vanskelig. Avstanden mellom beslutning og vedtak, ressursbruk og inntektsbringende tiltak, var åpenbart for store. Rolleavklaringen mellom hovedstyret og fotballstyret ble derfor diskutert, og en er nå landet på en organisasjonsform som synes hensiktsmessig.

Av større saker behandlet og gjennomført siste år, nevnes her

• Impuls samling juni 2016 med Kjell Tennfjord.
I ettertid synes samlingen suksessfylt med tanke på sportslig utvikling, mens den organisatorisk nok kom litt for tidlig. Styret ser verdien av en slik samling så vidt verdifull at den bør gjentas i det videre arbeid med L/K’s strategiske utvikling.
• Klubbens økonomiske situasjon har virket noe anstrengt, men synes nå kraftig forbedret.
• Avklaring av treningssituasjonen for A-laget : Mixen mellom samlinger i byen og på Lyngseidet.
• Arrangementer
• Sponsorarbeid

Styret har selvsagt med glede registrert A-lagets seriemesterskap i 4. divisjon. Selv om dette, grunnet nytt seriesystem, ikke medførte opprykk er dette et solid grunnlag å bygge videre på.

Framover bør sportslig utvikling settes i høysetet. Klubben bør snarest få på plass en sportslig koordinator med ansvaret for trenerfaglig utvikling, og trenerforum, i aldersbestemte klasser.
Utover dette vil fortsatt utvikling av organisasjonen flagges høyt – spesielt gjennom kompetanseutvikling i hvert av klubbens mange ledd. Videre ser styret behov for oppgradering av vedlikeholdet av våre anlegg, spesielt gjelder dette kunstgresset på Geitnes. Likeledes må klubben være en aktiv pådriver i arbeidet med oppgradering av Lyngenhallen.

Under behandlingen av styrets beretning ble diskusjonen delt i fire hoved deler :

Sport – økonomi – organisasjon – anlegg.

Følgende hadde ordet :

Torbjørn O. Karlsen, Tor Inge Holm, Renate Lyngdal, Erling Karlsen, Johnny Hansen

SPORT

Følgende temaer ble berørt utover lagenes beretninger.

Noe manglende utstyrs situasjon for A-laget.

Treningsmengdene økt for A-laget, er nå oppe i 4 økter pr uke. Lover godt !

Mixen mellom antall spillere i byen og på Lyngseidet synes bra.

Det samme gjør utviklinga til B-laget.

Sportslig utvalgs rolle må forsterkes og prioriteres.

ØKONOMI

Fotball økonomien er under kontroll, og småskyld på bygda skal være oppgjort.

Et godt omdømme også på økonomisiden er, sammen med god og bred sportslig drift, avgjørende momenter i bygginga av merkevaren Lyngen/Karnes.

Sponsorinntektene er stigende, og det kan bygges opp litt egenkapital fra og med inneværende sesong. Også en del større prosjekter på gang innenfor arrangementsbiten.

Det ble bemerket at den største utfordringa ligger i gjennomføringskraft – hvor det synes behov for flere ressurser.

Siste forbundsting bar også bud om styrket økonomi for kommende lag i 3. divisjon.

ORGANISASJON

Program for kompetanseutvikling i alle ledd i klubben må på plass. Gjelder sport, administrasjon, og spesielt jenter.

ANLEGG

Klubben råder over noen av kretsens beste anlegg, og det ble gitt skryt til de som daglig jobber med disse. Noen utfordringer med låsesystemet i hallen, manglende granulat på Geitnes, men jevnt over er en fornøyde med både kvantitet og kvalitet. Lovnad om totalrenovering av Lyngenhallen inneværende år.

Enighet om at ansvaret for drift av anleggene fortsatt skal ligge under hovedstyret.


LAGENES BERETNINGER

Skjematisk kan lagenes beretninger framstilles slik

LAG

TRENERE / STØTTEAPPARAT

SPILLERE

TURNER-INGER

PLASS I SERIESPILL

A-LAG

Jørgen Vik
Øyvind Garfjell

Cato Larsen

Stig Arne Hansen
Torbjørn O. Karlsen

27 spillere brukt i seriespill +ytterligere 11 i treningskamper.
Snittalder på 21,1 år.

NM-cup :
Utslått 1. kvalikrunde

Nr 1 i 2. div vinterserie.

Nr 1 i 4. divisjon Troms

B-LAG
(beretning mangler)

Tom-Jarle Isaksen
Reidar Skjerve
Charlotte Christensen
Arvid Johansen

13-14 spillere + spillere fra A-troppen

Nr 7 i
6. divisjon

GUTTER 11’ER OG 7’ER

Uno Nesvik,
Paul Ivar Skogheim, Henning Hansen

23 spillere på 11’er laget, 23 på 7’er.

Alta-turneringen

Nr 6 i 11’erserien.
Nr 3 i 7’er serien.

JENTER 14 ÅR

Aina S Fagerli
Rune Lillevik
Cathrine Utsi

10-15

Alta-turneringen

Deltok med et 7’er lag

SMÅ-GUTTER

Frank Bekkstrand
Øyvind Simonsen
Jan Einar Sætre

23

Alta turneringen. St Hans turneringen

Et 7’er og et 9’er lag med i serien

LILLE-GUTTER

Kjetil Johansen
Arne Hugo Jensen
Torbjørn Berg
Frank Ole Nilsen
Renate Lyngdal

15-16

Lyngen-turneringa.
St Hans turneringa.

Alta

Turneringa.

Biltrend Cup.

Deltok med 2 lag i seriespill

MINI GUTTER 9-10 ÅR

Arne Hugo Jensen
Jens Georg Løvland
Tone Iversen

10

Lyngen turneringa.

St Hans tuneringa.

Biltrend Cup.

14 seriekamper

MINI GUTTER OG JENTER 6-8 ÅR

Frode Karlsen
Jørn Willy Hansen
Ida Vang

20-25

Lyngen turneringa.

St Hans turneringa. Biltrend Cup

Deltatt med to guttelag og et jentelag.

OLD BOYS

Sigmund Forfang
Rune Lillevik

12-15

Skal arrangere NNM for Oldboys og Oldgirls i 2017

Nr 3 i serien

Følgende hadde ordet til lagenes beretninger :

Torbjørn O. Karlsen, Renate Lyngdal, Jørn Willy Hansen, Linda S Langgård, Stig-Roar Hansen Rognli, Jens Georg Løvland.

Stort sett er aktiviteten i L/K fotball stigende og veldrevet. «Ungene har det bra».

En del meningsutveksling om jentefotball – men denne øker også i klubben. Referat fra avholdt foreldremøte litt forsinket, men vil følge. Klubben bør vurdere et rent 6-årslag, da aldersspredningen i denne klassen i dag synes litt for høy. 3’er fotball også aktualisert den senere tid – L/K må nøye følge utviklingen her.

SAK 6 AVSLUTNING

Tor Inge Holm takket for frammøtet, gode diskusjoner, og ønsket alle lykke til med sesongen 2017.

Møtet hevet kl 20.05Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.