Sportsplan Lyngen/Karnes


Forord

Det er viktig at alle føler at de kan være med, uansett alder og nivå, både på trening og kamp i Lyngen/Karnes. I aldersbestemt fotball er målet å rekruttere så mange som mulig og holde på spillerne lengst mulig. Gutter og jenter sidestilles i klubben. Kamper og treninger skal ha fokus på idrettsglede, læring og mestring. Det er ønskelig at alle involverte i klubben, både spillere, trenere, foresatte, tilskuere og andre nøkkelpersoner, utvikler et godt forhold til klubben. Å være en del av Lyngen/Karnes-familien skal være en tilhørighet som følger deg hele livet. Lyngen/Karnes vil at alle spillere skal oppleve utvikling og dette krever at trenere holder seg oppdatert i spillergruppa og tar kurs og utdanning for å legge til rette for gode treninger tilpasset alle nivåer innad i laget. Det skal fokuseres på det spillerne mestrer og dermed skape motivasjon til videre utvikling hos den enkelte spiller. Dette vil føre til bedre selvtillit hos spillerne og bedre trivsel i den sosiale arenaen fotballen skaper. Vi ønsker samtidig å utvikle spillere som tåler  og takler motgang på fotballbanen. Å ha kompetanse på alle nivåer i klubben er viktig for å skape gode rammer for både fotball, holdninger, trygghet og motivasjon. Lyngen/Karnes skal være en inkluderende klubb som skal skape gode og trygge møteplasser både for de aktive og tilskuere. Alle som jobber med barn og unge i klubben skal ha gyldig politiattest. Dette gjelder også personer som skal overnatte sammen med eller være reiseleder for spillere på turneringer.


Lyngen/Karnes -hvem er vi og hvem ønsker vi å være?

Lyngen/Karnes skal tilby aktiviteter innenfor fotball, ski og friidrett. Fair play-reglene er sentrale i all idrett og vi bygger på idrettens retningslinjer for barneidrett. Tilbudet skal være bredt og allsidig. Klubben aktivt for å opprettholde medlemstallene. Vi rekrutterer medlemmer fra hovedsakelig Eidebakken skole og barnehagene i indre Lyngen, men alle er hjertelig velkommen til å bli medlem. Klubben ønsker å ha seniorlag på regionalt nivå i fotball på herresiden og samarbeide med naboklubben Furuflaten IL på jente/damesiden. Klubben skal jobbe aktivt med å skaffe idrettsanlegg til idrettene i klubben og som vil komme nærmiljøet til gode. Klubbhusene på Geitnes og Polleidet skal ivaretas og vedlikeholdes slik at de kan bidra til naturlige møteplasser for Lyngens befolkning hvor sosiale relasjoner blant barn, unge og voksne skapes og vedlikeholdes. Klubben arrangerer diverse tilstelninger på klubbhusene for å bidra til dette. Begge husene leies ut. Gjennom utdanning i administrative og sportslige emner vil klubben bidra til å styrke kompetansen. Det skal være balanse mellom kvinner og menn i klubbens styrende organer. Det skal jobbes aktivt mot rusmisbruk i klubben og det skal være klare holdninger til dette.


Lyngen/Karnes IL sine verdier

Idrettslagets grunnleggende verdier bygger på dugnadsvilje, inkludering, idrettsglede og samhold. Dugnadsvilje hos klubbens medlemmer er fundamentet for klubbens eksistens. Den enkeltes frivillig arbeid styrker fellesskapet og samarbeidet rundt klubbens aktiviteter. Dugnadsviljen og positivitet skal skape resultatene. Inkludering betyr at klubben favner alle aldersgrupper, både aktive medlemmer, men også klubbens støttespillere. Ved å inkludere alle, vil vi skape et godt samhold og grobunn for gode relasjoner og vennskap. Begrepet idrettsglede beskriver opplevelse, mestring, positive holdninger og redelig spill som et hovedbegrep i idrettslaget. En viktig nøkkelverdi er begrepet samhold som favner trivsel, inkludering, fellesskap og sosial tilhørighet, og beskriver en væremåte vi vil dyrke fram i klubben som skaper gode levekår og godt miljø for klubben og lokalsamfunnet.


Breddeidrett i Lyngen/Karnes

Lyngen/Karnes skal tilby aktivitet til alle tilpasset den enkeltes ferdigheter så lenge de ønsker. Alle er forskjellige og utvikler seg forskjellig, også i ulikt tempo. Alle skal oppleve at å spille for Lyngen/Karnes skal være en positiv opplevelse. Klubben skal stimulere til et positivt lærings og utviklingsmiljø hvor man fokuserer på mestring, det man får til. Klubben skal etter beste evne skape utviklingsarenaer slik at alle kan utvikle seg i sitt tempo. Fokus på det positive vil skape motivasjon hos spillerne.

 • Uansett aktivitet i regi av klubben skal være gøy

 • Fokus på det positive, mestring og utvikling

 • Skape godt miljø i laget og klubben

 • Ikke fokus på resultat


Holdningsskapende arbeid i regi av Lyngen/Karnes


Klubbens verdier skal gjenspeiles i alt av klubbens aktiviteter. Klubben skal utvikle et trygt læringsmiljø og en trygg arena for alle klubbens involverte. For å få best mulig kvalitet på treninger, lytter vi til spillere og foresatte meninger om holdninger. Gode holdninger er grunnsteinen for å bli en god lagspiller og idrettsutøver.


Gode holdninger skal underbygges av klubben og kan bety:

• Oppmøte i rett tid til kamp og trening med nødvendig utstyr 

• Sunt kosthold og nok søvn 

• Tar ansvar for egen utvikling, møter på trening for å trene, ikke for å bli trent. 

• Tar skolehverdagen på alvor 

• Bygge robuste mennesker som også takler motgang 

• Spillere som hjelper seg selv og andre gjennom positivt språkbruk 

• Utviser fair play forståelse i handling 

• Utvikler stolthet over klubb og eget lag 


Holdninger overfor trener/lagleder: 

• Respekt for det arbeid klubben legger ned for å tilrettelegge for aktivitet 

• Lytter og respekterer trener/lagleder 

• Vær gjerne uenig, men vurderer tidspunktet for å ta det opp

 • Bidra til godt samarbeid mellom spiller og trener, gjør hverandre best mulig 

• Gi beskjed om du ikke kan komme på trening/ kamp 

• Fotball er et lagspill og innebærer en forpliktelse overfor både lag og klubb 


Holdninger overfor dommer/regelverk: 

• Godta dommerens avgjørelser, en dommer er også i en læringssituasjon og kan gjøre feil 

• Vi ønsker et treninger og kamper preget av fair play i spillet 

• Husk at en dommer hever regler som er laget bl.a. for å beskytte spillerne 


Holdninger overfor klubben: 

• Gjør deg kjent med klubbens mål og verdier 

• Tilstreb klubbfølelse og samhold 

• Som medlem i Lyngen/Karnes IL representerer du klubben i de aktiviteter som skjer i regi av klubben 

• Det er mange som jobber for at du skal ha det gøy med fotball – både synlige og usynlige roller 

• Bli en grunn til å være stolt av klubben din 


Leder/treners holdninger: 

Leder/trener som viser at de er opptatt av holdningsskapende arbeid, bidrar til å øke fotballens anseelse i vårt nærmiljø. Vi som klubb ønsker derfor at dette skal prioriteres høyt hos våre aktivitetsledere, trenere og lagledere. Det holdningsskapende arbeidet skal starte fra spillerens første dag i klubben. Sentrale begrep for hver enkelt spiller, lagleder og trener i denne sammenheng vil være ansvar, respekt, disiplin og toleranse. 


Som trener er det viktig at du husker: 

• Du er en voksenperson i møte med barn 

• At du har gode holdninger til de du trener – du er en rollemodell 

• Du etterlever de leveregler du ønsker dine spillere skal lære seg 

• Alle spillerne er unike

 • Bidrar til å skape spilleglede i spillergruppa

 • Du kan påvirke motivasjonen for trening for den enkelte 

• Respekterer de du trener, selv ved uenighet

 • Stimulere spillerne til refleksjon rundt egen trening/ egen utvikling

 • at du møter på trening/ kamp, er forberedt og i godt humør

 • du er spillernes viktigste rollemodell, og en representant for klubben

 • Du som trener er kanskje klubbens viktigste representant i hverdagen – her speiles det hva klubben er og vil være 

• Du møter på trenerforum i regi av klubben 


Barnefotball

Med barnefotball menes all fotballaktivitet fra 6 år til og med 12 år. Det spilles følgende former i barnefotballen:

5-6 år: 3-er fotball

7-10 år: 5-er fotball

11-12 år: 7-er fotball


Leken vil være en sentral innfallsvinkel for de minste og etter hvert blir læring av regler og teknikk implementert i lek og øvelser. Det skal være innslag av lek på trening i hele barnefotballen. Barn som trives på trening, ønsker å komme tilbake og Lyngen/Karnes skal ha fokus på at arenaen som skapes på fotballtrening er en møteplass for alle, ikke bare de mest ihuga fotballspillerne. Det er viktig å huske på at barns motivasjon for å drive idrett/ fotball varierer og tenke på å legge til rette for alle barna slik at de kan være en del av fellesskapet. Vi skal i stor grad stimulere barn til uorganisert aktivitet

utenom organiserte treninger i regi av klubben.

I barnefotballen er alle spillere like viktig, og det er derfor viktig at alle får bidra i miljøet, på og utenfor banen.


Det skal ikke være fokus på prestasjoner i barnefotballen. Alle barn skal få et tilbud tilpasset sine ferdigheter og motivasjon. Å skape idrettsglede er viktigst. I LYngen/Karnes skal positiv forsterkning være en tydelig motivasjonsfaktor, hvor man kommenterer det som er bra og ikke det som er dårlig. Vi ønsker fokus på mestring og å stimulere barns ønske om å lykkes, ikke angsten for å mislykkes. Våre utviklingsmål skal alltid bygge på det spilleren kan fra før, med ønske/ tanker om å ta nye steg.


Barnefotballen skal være allsidig. Det skal være rom for andre aktiviteter på trening og da

med fokus på barns grovmotorikk. Mange barn motiveres av konkurranse, og vi ønsker å bruke dette begrepet som et middel i barnefotballen. Det skal gis rom for differensiering også i barnefotballen, uten at dette skal ekskludere noen fra aktiviteten.

Det skal etterstrebes at minimum en trener pr. lag i Lyngen/Karnes skal ha Grasrottrenerkurs 1 og 2, og helst 3-4.


Se hospiteringsregler lengre ned.


Ungdomsfotball

Med ungdomsfotball menes all fotballaktivitet fra 13 – 19 år.

Det spilles følgende former i ungdomsfotballen:

• 7-er fotball

• 9-er fotball

• 11-fotball


Klubben skal gi et tilbud som kan tilpasses den enkeltes ambisjoner og motivasjon. Spillerutvikling vil her være et nøkkelord, og deriblant differensiering. For de med økende motivasjon kan det bety hospitering innad i egen klubb. Hovedmålet er å gi spilleren en best mulig arena for videre utvikling, og i enkelttilfeller kan det være aktuelt å involvere en annen klubb. Da i overensstemmelse med spiller og involverte klubber.

Samtidig skal klubben ivareta alle, også de som ikke har disse ambisjonene – og disse er det som regel flest av. 


Målet er å beholde så mange som mulig i fotballen, og det krever at en ikke ser ungdom som en ensartet gruppe. Her vil involvering og medbestemmelse være viktig. Ofte vil også rekrutteringsgrunnlaget for dommere og trenere være fra denne gruppen.


En trener pr. lag i ungdomsfotballen skal minimum ha gjennomført Grasrottrener 3-4.


Seniorfotball

Lyngen/Karnes ønsker å ha seniorlag på herresiden. Når det gjelder jente og damefotball er det et godt samarbeid med naboklubben Furuflaten IL. 

Seniorfotball herrer skal primært være et tilbud for spillere fra vårt rekrutteringsområde, som en naturlig del av spillerutviklingen i klubben.


Treningsøkta og spillerutvikling

I Lyngen/Karnes er www.treningsøkta.no viktig for å hjelpe trenere til gode treninger. Samtlige trenere har tilgang til verktøyet og skal ha opplæring på hvordan det brukes. Administrator gir tilgang til samtlige trenere.


I treningsøkta.no finnes NFF skoleringsplaner fra 6- 19 år, og her ligger mange ferdiglagde økter som bør/skal/kan benyttes. Det er viktig å presisere at reell alder og kronologisk alder kan være ulik, da vekst skjer i samspillet modning/læring. Dette skjer i ulikt tempo, og det er viktig å huske at fysisk størrelse trenger ikke si noe om idrettslige ferdigheter. Det viktigste er at du som trener SER dine spillere og alltid er på jakt etter ny mestring for den enkelte, uansett alder og ferdigheter. Likevel kan følgende punkter si noe om hvilke overordnede forventninger trenere kan ha til sin treningsgruppe.


God og hensiktsmessig oppvarming er viktig for å forebygge skader, spesielt fra ungdomstrinnet og oppover.

Eksempler for god og skadeforebyggende oppvarming finnes her: 

https://www.skadefri.no/idretter/fotball/skadefri-fotball/ 


“Den gode trening” barnefotballen

”Den gode trening” varierer ut fra årsklassen, men utfordringen for alle trenere er å gjøre treningene så artige, motiverende og gode at barna vil komme igjen – og kanskje gjøre enda mer av dette. Det betyr at treningene stimulerer barna til å spille mer fotball i fritiden, i tillegg til de organiserte treningene. For å få dette til på en best mulig måte skal treningene bære preg av struktur. Idrett er ikke en arena hvor alt skal være lov. Barn trives bedre med klare og forutsigbare regler. Jo yngre barna er jo færre, men klarere regler.


For øvelser og treningsideer henvises det til NNF’s Treningsøkta.no: www.treningsokta.no 

Passord fås ved henvendelse til fotballgruppas leder.

Eksempler på slike enkle kjøreregler:

• Vi samles alltid før trening

• Vi er stille når trener snakker/ gir beskjeder

• Vi oppmuntrer alltid hverandre

• Vi møter presis på trening

• Vi har med oss nødvendig utstyr for å gjennomføre ei god trening

• Vi skal spille hverandre god

• Vi tør å prøve nye ting

• Vi yter full innsats på trening

• Vi ser hver kamp som neste steg på fotballveien

Det er også viktig å avgrense området vi trener på, vi ønsker mye action og aktivitet på et mindre område. Leker

som brukes på mindre barn kan med fordel brukes som oppvarmings-øvelser på litt eldre barn. Hemmeligheten

bak de gode øvelsene/ lekene er” gjentakelsens hemmelighet” hvor barna gjør de bevegelsene vi ønsker mange

ganger og ofte. Slik lærer barn seg nye bevegelser. Vi ønsker å unngå at barn bruker treningstiden til køståing.


Anbefalt tidsforbruk på trening:


“Den gode trening” Ungdomsfotballen

Den gode treningen i ungdomsfotballen i Lyngen/Karnes skal være preget av trygghet trivsel og glede for den enkelte spiller og trener. Målet er fortsatt å stimulere den enkelte spiller til ønske om å lykkes, ikke angsten for å mislykkes. Vi ønsker å stimulere spillerne til fysisk aktivitet og ønske om å holde på med fotball videre oppover i ungdomsårene. Det vi da kan bidra med er å gjøre treningene og opplegget rundt så bra at spillerne ønsker å komme tilbake.


For øvelser og treningsideer henvises det til NNF’s Treningsøkta.no: www.treningsokta.no 

Passord fås ved henvendelse til fotballgruppas leder.


Momenter for god trening i ungdomsfotballen:

• påvirke spillernes holdning til mange repetisjoner med kvalitet, stimuler spillerens eget ansvar for utvikling

• spillerne vokser i ulikt tempo noe som vil påvirke deres prestasjoner

• spillerne bør være med på å sette seg langsiktige mål – og vite noe om hva som kreves for å nå disse

målene. Dette kan være både individuelt og lagmessig.

• spillerne bør stimuleres til å ta ansvar i ulike spillsituasjoner

• spillerne begynner å bli moden for taktiske retningslinjer

• spillerne bør få frihet til selvstendige løsninger også under kamp, ta vare på kreative spillere

• spesiell utholdenhetstrening er ikke viktig, prioriter utholdenhetstrening med ball

• prioriter ferdighet og teknikk

• spill med krav til taktisk tenkning

• husk at spillerne er ungdommer med andre behov/ interesser enn fotball

• spillerne er ulike, og må i enkelte situasjoner behandles ulikt

• lag rom for latter/ humør på trening

• legge til rette for annen allsidig trening, spesielt på vinteren

• sett gjerne opp årsplan / periodeplaner hvor fotballåret planlegges med tema / fokus /

læringsmomenter fastsettes

• bruk fortsatt lek som supplement /oppvarming/ avslutning i treningen

• tenk trening i et utviklingsperspektiv


Aktuelle temaer for treningsøkter i ungdomsfotballen:

• Føring, finting, dribling

• Retningsbestemt mottak

• Mottak og vending

• Forutsetninger for godt pasningsspill

• To-mot-en situasjoner (veggspill, overlapping, ballovertakelse)

• Angrepsavslutning (innlegg- bevegelse foran mål- avslutning, alene med målmann – avslutning))

• Forsvarsspill (sentrale retningslinjer, press – sikring – markering, tackling)

• En-mot-en situasjon

5-7 år. Grunnmuren

Dette er ofte det første møtet med organisert idrett. Det er derfor viktig at det legges vekt på aktivitet, lek og trivsel.


Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

• Koordinasjonsevnen utvikles

• Stor aktivitetstrang

• Tar verbal instruksjon dårlig

• Kort konsentrasjonstid

• Idealer og forbilder står sentralt

• Følsom for kritikk

• Aggresjon rettes mot kamerater


MÅL FOR OPPLÆRINGEN

• Skape trygghet og sosialisering for spillerne i fotballmiljøet

• Skape en fast ramme for trening og aktiviteter. Legge til rette for læring i grunnleggende teknikk og ferdighet


Fotballferdigheter i fokus:

Pasning: Kunne slå korte pasninger med begge ben (innside, utside, vrist)

Mottak/nedtak: Kunne kontrollere ballen med en berøring og spille med neste

Avslutning/skudd: Kunne skyte på mål etter føring, på direkten etter pasning og etter mottak/medtak

Føring/finte: Kunne en finte eller to

Vending/skjerming: Kunne vende - legge til rette - gjerne med en berøring. Kunne holde kroppen mellom ball og

motspiller

Heading: Kunne heade med panna og stive av i hals/nakke

Ballkoordinasjon: Kunne beherske og kontrollere ballen på ulike måter


INNHOLD PÅ TRENING

• Ballmestring/ Ballsidighet: Ballkoordinasjon, pasning, føring, finter, heading, skudd, skjerming

• "Relasjonsarbeid" (for eksempel pasnings- og mottakstrening uten motstand, og holde ballen-i-laget-

leker)

• Trening med noe (lettere)motstand

• Ulike spillvarianter - gjerne med vektlegging på 3 mot 3 uten keeper og 5 mot 5 inkludert keeper

• Ingen faste posisjoner- Spille mye, gjerne med vekt på 1vs1, 2vs2, 3vs3, osv.


8-10 år. Læring i fokus.


Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

• Jevn og harmonisk vekst

• Selvkritikk og lærevillighet øker

• Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter

• Er lette å lede og påvirke

• God utvikling av finmotorikken, "Teknisk gullalder" starter i slutten av perioden

• Gunstig alder for påvirkning av holdninger

• Kan ta imot noe verbal instruksjon

• Opptatt av regler og rettferdighet

• Kreativitet utvikles

• Stort vitebegjær


MÅL FOR OPPLÆRINGEN

• Fortsatt vektlegging på trygghet, mestring og trivsel

• Videreutvikling av grunnleggende teknikk og delferdigheter


FERDIGHETSMESSIG PÅVIRKNING

• Videreutvikling av delferdighetene under forrige årsgruppe

• Samspill, pasningsspill - alltid prøve å spille til medspiller


INNHOLD PÅ TRENING

• Terping av teknikk og delferdigheter

• Trening med variert motstand

• Introduksjon til spilleforståelse / problemløsende øvelser

• Videreutvikling av relasjonsarbeid

• Ulike spillvarianter med vektlegging på 3 mot 3 uten keeper og 5 mot 5 inkludert keeper

• Fortsatt rullering på de ulike posisjonene på laget

• Spille mye, gjerne med vekt på 1vs1, 2vs2, 3vs3, osv.


11-12 år. Læring i fokus.


Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

• Jevn og harmonisk vekst

• Selvkritikk og lærevillighet øker

• Tilnærmet lik utvikling hos jenter og gutter

• Er lette å lede og påvirke

• God utvikling av finmotorikken. "Teknisk gullalder"

• Gunstig alder for påvirkning av holdninger

• Kan ta imot verbal instruksjon

• Opptatt av regler og rettferdighet

• Kreativiteten utvikles


MÅL FOR OPPLÆRINGEN

• Utvikle nøyaktighet i grunnleggende teknikk og delferdigheter

• Fokusere i større grad på valgdelen av ferdigheten

• Utvikle samspillet


FERDIGHETSMESSIG PÅVIRKNING

• Pasning i forhold til medspillerinitiativ

• Opp - tilbake - gjennom/vri - kombinasjoner

• Veggspill

• Vri spillet

• Førsteforsvarer ferdighet


INNHOLD PÅ TRENING

• Terping av teknikk og delferdigheter

• Trening med motstand

• Introduksjon til spilleforståelse / problemløsende øvelser

• Videreutvikling av relasjonsarbeid

• Ulike spillvarianter - 5`er fotball prioriteres i tillegg til 7`er

• Fortsatt rullering på de ulike posisjonene på laget

• Begynne med lett stabiliserende styrketrening uten vekter i 12 års alderen


NB! Mye smålagsspill bør fortsatt prioriteres fordi det er den mest læringsfremmende aktiviteten! 5`er fotball er fotballens "grunnspill" der alle elementer i spillet er til stede og der den hyppige involveringen i situasjoner og delferdigheter gir stor læringseffekt.


13-14 år. Gutter. Spillerutvikling.


Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

• Store forskjeller i fysisk og mental utvikling

• Spillerne har stor rettferdighetssans

• Noen har kraftig lengdevekst

• Spillerne blir prestasjonsbevisste

• Motorikken er i god utvikling

• Holdninger blir lett skapt

• Konsentrasjonsevnen er i god utvikling

• Spillerne er ærgjerrige og lærenemme

• Mange er psykisk labile

• Kreativiteten er i god utvikling

• Store variasjoner i prestasjonsevnen og humør hos enkelte


MÅL FOR OPPLÆRINGEN

• Videreutvikle samspillet med hurtige pasninger på direkten eller etter få berøringer

• Spille i forhold til medspillers initiativ

• Utvikle delferdighetene finte, avslutning mot mål og 1.forsvarer


FERDIGHETSMESSIG PÅVIRKNING

• Initiativ og bevegelse uten ball – foran og bak ballfører

• Hurtig og presist pasningsspill

• Ulike pasningskombinasjoner som starter med initiativ foran ballfører (Hvor? Når? Hvordan?)

• Veggspill

• Vri spillet

• 1. forsvarerferdighet

• Litt lagdelssamarbeid


INNHOLD PÅ TRENING

• Mange berøringer i spilløvelser

• Fortsatt fokus på teknikk og delferdigheter

• Fokus på tilstedeværelse og utvikling av taktisk forståelse

• Utvikle tempo i spillet og nøyaktighet i pasning og mottak m.m.

• Aktiv bruk av spill med motstand

• Trenerstilen skal være veiledende med problemløsningsøvelser (valg)

• Bli vant til treninger med høy intensitet, med intensitetsstyring gjennom treningsuken

• Fortsatt fokus på fotballkoordinasjon, hurtighet og styrke uten vekter

• Begynne spesifikk rolletrening.


13-14 år. Jenter. Spillerutvikling.


Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

• Store forskjeller i fysisk og mental utvikling

• Jenter liker godt å være 2 og 2 sammen på trening

• Sosial tilhørighet er viktigere enn før

• De fleste jentene er i puberteten i denne perioden

• Spillerne har stor rettferdighetssans

• Noen har kraftig lengdevekst

• Spillerne blir prestasjonsbevisste

• Motorikken er i god utvikling

• Holdninger blir lett skapt

• Konsentrasjonsevnen er i god utvikling

• Spillerne er ærgjerrige og lærenemme

• Mange er psykisk labile

• Kreativiteten er i god utvikling

• Store variasjoner i prestasjonsevnen og humør hos enkelte


MÅL FOR OPPLÆRINGEN

• Videreutvikle samspillet med hurtige pasninger på direkten eller etter få berøringer

• Spille i forhold til medspillers initiativ

• Utvikle delferdighetene finte, avslutning mot mål og 1.forsvarer


FERDIGHETSMESSIG PÅVIRKNING

• Initiativ og bevegelse uten ball – foran og bak ballfører

• Hurtig og presist pasningsspill

• Ulike pasningskombinasjoner som starter med initiativ foran ballfører (Hvor? Når? Hvordan?)

• Veggspill

• Vri spillet

• 1. forsvarerferdighet

• Litt lagdelssamarbeid


INNHOLD PÅ TRENING

• Mange berøringer i spilløvelser

• Fortsatt fokus på teknikk og delferdigheter

• Fokus på tilstedeværelse og utvikling av taktisk forståelse

• Utvikle tempo i spillet og nøyaktighet i pasning og mottak m.m.

• Aktiv bruk av spill med motstand

• Trenerstilen skal være veiledende med problemløsningsøvelser (valg)

• Bli vant til treninger med høy intensitet, med intensitetsstyring gjennom treningsuken

• Fortsatt fokus på fotballkoordinasjon, hurtighet og styrke uten vekter

• Begynne spesifikk rolletrening.


15-16 år. Gutter. Spillerutvikling.


Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

• Ekstrem vekstperiode

• Sterke sosiale behov

• Gutter utvikler større muskulatur enn jentene

• Kreativiteten i sterk utvikling

• Koordinasjonsevnen i fin utvikling

• Dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling

• Variabel opptreden; puberteten, usikker

• Sterk vekst av kretsløpsorganene

• Sjenert, tøff utad, aggressiv


MÅL FOR OPPLÆRINGEN

• Videreutvikle hurtig pasningsspill (Se forrige aldersgruppe)

• Når kontre, når holde ballen i laget i påvente av initiativ foran ballfører

• Større grad av lagsamhandling og rollefordeling

• Videreutvikle 1.forsvarerferdighet og lagforsvar


FERDIGHETSMESSIG PÅVIRKNING

• Videreutvikle og perfeksjonere punktene under forrige aldersgruppe

• Individuell rolleutvikling


INNHOLD PÅ TRENING

• Vektlegge tempo i spillet og nøyaktighet i pasning og mottak m.m.

• Vanlige taktiske økter inkluderes i treningen

• Introduksjon av målsettingsarbeid

• Mer spesifikk rolletrening

• Økt fysisk trening og vedlikehold/utvikling av fotballmotorikk.


15-16 år. Jenter. Spillerutvikling.


Gruppen bør i størst mulig grad følge opp punktene under aldersgruppen 13- 14 og 15-16 år, gutter, men må tilpasses etter jentenes utviklingsnivå.


Noen karakteristiske trekk for aldersgruppen:

• Vekstperiode

• Sterke sosiale behov

• Utvikler mindre muskelstyrke enn guttene

• Kreativiteten i kraftig utvikling

• Koordinasjonsevnen i fin utvikling

• Variabel væremåte

• Sterk vekst av kretsløpsorganene

• Dårlig harmoni mellom fysisk og mental utvikling


Skade

Alle aktive medlemmer er forsikret. Hvis man blir skadet tar man kontakt med lege/legevakt. Er dette en større skade som krever utredning/behandling kan man melde det inn til Idrettens helsesenter Skadetelefonen: https://www.idrettshelse.no/page/Idrettens-skadetelefon. Formålet til skadetelefonen er å ivareta idrettsutøvere på alle nivåer gjennom behandlingsløpet. 

Den beste måten å unngå skader på er å trene på skadeforebygging. Dette burde være en del av fotballtreningen, og det er også mye skadeforebygging man kan gjøre ved egentrening. Ingenting er verre for en fotballspiller enn å bli skadet.


Seniorspillere i Lyngen/Karnes

Seniorspillere i Lyngen/Karnes er forpliktet til å delta på minimum to klubbdugnader. Det kan være å stille opp på fotballskole for barn og ungdom i aldersbestemt avdeling, varetelling, loppemarked, salgsbod, rydding og vedlikehold av klubbhus/stadion eller det fotballstyret bestemmer. Dugnadstimer vil bli ført av lagleder. Har man ikke mulighet å stille på klubbdugnad, må man betale en sum på 400kr for å kompensere for dugnadstimene. I tillegg må man påregne å måtte selge lodd og evt. varer på vegne av klubben. 


Klubbens sentrale støttespillere

Foresatt i Lyngen/Karnes.

Foresatte i Lyngen/Karnes er våre viktigste drivere av klubben, og er grunnpilarene for all aktivitet i klubben. Som oftest er det de som stiller som trenere, foreldrekontakter og andre nøkkelroller. Lyngen/Karnes ønsker aktive og engasjerte foresatte i alle ledd av organisasjonen. Som foresatte til barn har alle et ansvar som rollefigur for de yngre. Klubben ønsker å fokusere på hvordan vi som foreldre opptrer i ulike sammenhenger. Enten som tilskuer på sidelinja eller tillitsvalgt. Klubben forventer at alle setter seg inn i klubbens mål og verdier for å kunne bidra til beste for klubben og dermed våre medlemmer. Vi ønsker at alle involverte skal være gode ambassadører for klubben, både aktive spillere, tillitsvalgte og andre. Klubbens omdømme skapes av hvordan” de andre” oppfatter oss, ikke hvordan vi ser på oss selv. Alle foreldre skal ha kjennskap til og kunnskap om NFF sine foreldrevettregler.


Forventninger til foresatte i Lyngen/Karnes

• Klubben er avhengig av din innsats som foresatt

• Verdsett at klubben din gir ditt og andres barn aktivitetstilbud i nærmiljøet

• Gjennom ditt bidrag er du med å skape positive oppvekstvilkår for barna i området

• Gjennom klubben kan du få opplæring og kurstilbud innen idrett, kontakt klubben

• Hjelp barnet ditt å skape positive holdninger til seg selv og sine lagkamerater

• Vis foreldrestøtte gjennom interesse og engasjement for ditt barn og dets utvikling

• Alle nøkkelpersoner du møter i klubben gjør arbeidet som dugnadsarbeid.

• Bidra til at alle som gjør en jobb for klubben får en trivelig, og mest mulig enkel jobb.

• Ha øyne åpne for barn/ familier som trenger hjelp til skyss etc.

Bidra gjerne til at prisnivået på utstyr er tilpasset alder og behov


Foresatte til spillere i aldersbestemt idrett i Lyngen/Karnes skal stille på dugnad på to A-kamper i løpet av sesongen, samt ta minimum en vakt i kiosk på kamp til barnets lag. Som foresatt forventes det også at man stiller på minimum en klubbdugnad utenom disse kampene. Det kan være f.eks. loppemarked, salgsbod, varetelling, rydding og vedlikehold av klubbhus/stadion med mere. Dugnadstimer vil bli loggført av lagleder. I tillegg må man påregne å måtte selge lodd på vegne av klubben. Har man ikke mulighet å stille på klubbdugnad, kan man betale en sum på 400kr for å kompensere for dugnadstimene.

 • På treningene til miniputter (6-8 år), skal foresatte være med og følge opp sitt barn og hjelpe til på treningene. Hvert barn skal være representert med en foresatt.

 • Foresatte har ansvar for å registrere sin spiller i MinIdrett på Norges Idrettsforbund sine nettsider. Fakturering av spilleravgift og medlemskontignet vil komme via MinIdrett.


Foreldremøter

Forslags-mal for foreldremøter

• Klubbens mål og verdier

• Presentasjon av trenere, lagledere og foreldrekontakt – evt. valg av dette

• Forventninger til spillerne (oppmøte, bekledning, utstyr, adferd etc.)

• Forventninger til deg som foresatt fra trenere

• Treningstider/ opplegg sett fra trener sin side

• Dugnad til klubben 2 ganger i året – hvorfor og hvordan

• Økonomi i det enkelte lag, og føringer fra klubben

• Turneringsplanlegging (hvor, når, økonomi)

• Konstruktiv tilbakemelding til trenere

• Foreldrevettregler/ trivselsregler


Dommer i Lyngen/Karnes

Klubbens målsetning er å ha et tilstrekkelig antall klubbdommere, rekrutteringsdommere, kretsdommere og regiondommere. Klubben har og en egen dommeransvarlig som har ansvar for kursing og oppfølging av dommerne.

Målet er å arrangere minst ett klubbdommerkurs hvert år internt i klubben. Dette skal skje på våren / i forkant av sesongen. Dette er rettet mot barnefotballen. 3er, 5 er og 7er. Deltakerne tilbys senere rekrutteringsdommerkurs i kretsregi, for å sette dem i stand til å dømme ungdomsfotball, med seriesystem.

Spesielt ønsker klubben å henvende seg til de som ikke ønsker å spille aktivt selv, men som kan tenke seg å engasjere seg i fotball på andre måter. Foreldre/ andre som kan bidra som dommere er helt avgjørende for å kunne avvikle kamper i breddefotballen, spesielt barnefotballen. Plan for kursing og ivaretakelse av klubbdommere settes opp av dommeransvarlig i samarbeid med fotballgruppa. Gjennom langsiktig satsning er det et mål å skape en gruppe av egne dommere i klubben. På sikt er det ønskelig at oppsett av dommere til hjemmekamper kan gjøres via en ansvarlig i klubben, slik at ikke hver enkelt

trener/foreldrekontakt på de aldersbestemte lagene må arrangere dette fra kamp til kamp.

Det er viktig at vi som klubb tar godt vare på våre nye og unge dommere slik at de får gode erfaringer og opplevelser. Dette er et ansvar som både trenere, spillere og foresatte bør bevisstgjøres om på trenerforum og foreldremøter. Unge dommerne rekruttert fra egen klubb i barnefotballen får honorar for å dømme kamper og dette dekkes av klubben.

Honoraret er på 250kr per kamp/turneringsdag. Fotballstyret lager oversikt over hjemmekamper og fordeler dommere på de ulike kampene slik at det blir rettferdig fordeling av antall kamper på klubbdommerne. Nedre aldersgrense for å dømme er 12 år.


Huskeregler for dommere:

• Du er en viktig rollemodell for utøvere / foresatte

• Møt forberedt og i god tid til kampene

• Være kampveilleder for utøvere i barnefotball

• Vis entusiasme og vær positiv, bidra til å opprettholde spillegleden og fair play.

• Det er alltid noe å lære- vær alltid på jakt etter ny kunnskap

For mer informasjon, se: https://www.fotball.no/dommer/nyttige-linker/etiske-retningslinjer/ 


Trener og lagleder/foreldrekontakt i Lyngen/Karnes

Trenere og lagledere i Lyngen/Karnes rekrutteres først og fremst fra foreldregruppa. Engasjerte foreldre utgjør en stor del av grunnlaget for en bred og god aktivitet i klubben og er en viktig ressurs. Hvert lag skal ha minst én trener i tillegg til lagleder og foreldrekontakt. Treneren har det sportslige ansvaret, lagleder og foreldrekontakt har egne instrukser/ oppgaver rettet mot den øvrige driften av laget. Treneren forplikter seg til å følge de retningslinjer og føringer klubben til enhver tid har, gitt gjennom klubbens

gjeldende skriftlige dokumenter og de aktiviteter klubben legger til rette for bygging av trenerkompetanse. Klubben legger vekt på å skape gode arenaer for både sosial og sportslig utvikling hos klubbens trenere, hvor utvikling av sunne holdninger tillegges stor vekt.

Trenerne i klubben kan benytte seg av sportslig utvalg i arbeidet som trener. Det er også disse som har ansvaret for oppfølging av trenerne i klubben. Sportslig utvalg vil gjennom

trenerforum og andre møtesteder bidra til å gi trenerne trygghet og kunnskap om trenerrollen i klubben.


Huskeregler for trenere:

• Du er et viktig bindeledd mellom klubb og utøvere/ foresatte

• Du er en viktig rollemodell

• Møt forberedt på trening, tilstedeværelse er viktig

• Kommuniser med spillerne både i plenum og enkeltvis

• Vis entusiasme og vær positiv

• Det er alltid noe å lære- vær alltid på jakt etter ny kunnskap


Støtteapparat rundt lagene skal minst dekke følgende roller/funksjoner:

• Trener (må ha eller skaffe seg trenerutdanning)

• Lagleder/ foreldrekontakt

Videre er det ønskelig med en keepertrener-funksjon i laget.


Trenerforum

Alle trenerne i klubben inngår i klubbens trenerforum. Trenerforum avholdes 1-2 ganger årlig, med temaer som berører trenerhverdagen. Forumene er ment som klubbens bidrag for kompetansepåfyll for sine trenere og vil benytte både eksterne og interne ressurser. På denne måten er trenerforum en arena for læring for klubbens trenere. 


Ny trener i Lyngen/Karnes

Som ny trener i Lyngen/Karnes får du utdelt klubbens håndbok med sportsplan. Det skal samtidig avholdes et møte med representanter fra styret/fotballgruppa. Som trener i klubben er du pålagt å følge klubbens retningslinjer for aktivitet, og ellers Norges fotballforbund sine anbefalinger. Som trener er det viktig at du møter på klubbens trenerforum som er klubbens interne opplærings arena, hvor du får møte andre trenere og også anledning til å spørre om ting du lurer på. Det er også anbefalt at du tar kontakt med sportslig utvalg om det er situasjoner du trenger å drøfte.


Lagleder/foreldrekontakt i Lyngen/Karnes

Lagleder har ansvar for å vedlikeholde og levere inn oppdatert navneliste på alle spillerne på laget, med adresser, telefonnr og fødselsdato på spilleren, samt oversikt over foresatte til leder i fotballgruppa. Dette sikrer at spilleren er registrert i klubbens medlemsregister og dermed er forsikret. Medlemsregisteret danner også grunnlag for utsending av kontingenter og treningsavgifter. Lagleder melder inn laget til seriespill til fotballgruppa, som melder inn alle lagene i klubben samlet til fotballkretsen. Lagleder melder laget på til eventuelle turneringer direkte. Lagleder skal da holde rede på antall turneringer som laget deltar på.

I samarbeid med trener, og foreldrekontakt skal det skrives en rapport for sesongen hvor det framgår hvor mange spillere som har vært med, hvilke turneringer de har deltatt på, hvilke dugnader laget har deltatt på og hva laget har gjort for å skape et godt samhold, feks. sosiale arrangementer utenfor fotballbanen ol. Dette skal leveres leder i fotballgruppa etter endt sesong. Rapporten skal være inne innen 1.desember til fotballgruppas leder.

Lagleder/foreldrekontakt har ansvar for å lage lister for kjøring til kamper, kiosksalg på hjemmekamper, kiosksalg og ballgutter/balljenter på to A-lagskamper og føre regnskap på dugnadstimer blant de foresatte på laget.

Lagleder har ansvar for å legge inn treninger og kamper på spond og holde kommunikasjonen med foresatte på denne plattformen. 


Lagleder/foreldrekontakt skal koordinere de oppgaver laget har i forhold til klubben utover det rent sportslige. Det være seg for eksempel loddsalg, dugnad, tilstelninger på klubbhuset.

Foreldrekontakt samarbeider med fotballstyret vedrørende obligatoriske dugnader for

klubben.


Oppstart av nytt lag i Lyngen/Karnes

Klubbens målsetning er å starte opp nye grupper/lag hvert år,på nyåret.


Ved etablering av et nytt lag er det viktig at følgende er på plass.

• Trener, lagleder og foreldrekontakt må avklares og være på plass

• Liste med navn og fødselsdato på spiller samt navn og adresse på foresatte leveres til fotballstyret for registrering og innmelding i idrettsregisteret i medlemsregisteret og FIKS.

• Startpakke med baller og utstyr leveres ut av fotballstyret.

• Lyngen/Karnes med styret i fotballgruppa skal ha et oppstartsmøte med de nye trenerne

/foreldrekontaktene så snart som mulig etter at interessen er meldt, der skal blant annet sportsplan gjennomgås og leveres ut.

Nye trenere for barnelag skal tilbys kurs i grasrottrenerkurs i fotball, dersom de ikke

allerede har det.

Rekruttering av spillere foregår primært i eget område. Det er ikke tillatt med bevisst rekruttering av spillere ut over vårt område i barne-, og ungdomsfotballen.

Overganger av spillere og hele lag skal følge fotballens spilleregler for overganger.

Retningslinjer finner du her: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/overganger/ 


Startpakke nye lag

Ved oppstart av nye grupper/lag skal klubben utstyre dem med:

• Draktsett (1 spillerdrakt pr. spiller)

• Fotballer (2 spillere pr ball)

• Vester

• Kjegler/hatter

• Medisinskrin

• Fløyte


Overtrekksklær til spillere og trenere/lagleder kjøpes inn privat med rabatterte priser på lokal sportsbutikk. 

Fotballgruppa bestemmer type, kvalitet og merke på utlevert utstyr i henhold til klubbens

totale budsjett, samt gjeldende utstyrsavtaler. Klubbens utstyrsavtaler skal følges.


Treningstider/treningsarenaer/kamparena

Geitnes kunstgressbane

Så snart banen blir snøfri på våren og så langt som mulig utover høsten er Geitnes kunstgressbane vår treningsarena. Fotballgruppa legger inn alle lag sine hjemmekamper og setter opp treningstider til lagene basert på de ønsker som kommer inn fra trenerne. Her er det viktig at vi minner hverandre om at vi har flere lag og at ikke alltid ønskene om treningstid kan imøtekommes. Treningstider til yngre aldersgrupper blir prioritert.


Polleidet naturgressbane

Så snart banen blir snøfri på våren og gresset blir kalket og får vokst noen runder med klipping blir dette kamparenaen til seniorlagene. Det er også mulig for aldersbestemte lag å ha kamper på Polleidet gress fra og med juni, såfremt gresset tillater det. Det er også mulig å ha treninger der. Fotballgruppa legger inn kamper og treningsønsker for Polleidet.


Lyngenhallen

Lyngen/Karnes tildeles tid i Lyngenhallen etter avtale med kommunen. Det er viktig å få på plass ønsker så tidlig som mulig, gjerne allerede i januar, da det er flere aktører som skal inn der. Ønsker om treningstider sendes til fotballgruppas leder og daglig leder.


Kunstgress i Tromsø i vintersesongen

Seniorlag som har treningsgruppe i Tromsø leier timer i Skarphallen. Ønsker meldes til leder i fotballgruppa som søker om tid. Er treningsgruppa liten, kan det være aktuelt å dele tid med et annet distriktslag.


Treningstider

Vi ønsker at klubb og trenere på de ulike lagene legger til rette og stimulerer til at barn også kan, og bør drive uorganisert aktivitet/ trening ved siden av organisert fotballtrening i regi av klubben. Det samme gjelder annen idrettsaktivitet ved siden av klubbfotball. For barnelagene er det også mulig for trenere å lage annen idrettsaktivitet for spillerne enn fotballøktene, både utenom kjernetiden eller som en del av den.

Fotballtreningene i lyngenhallen skal være i gang fra og med 1.februar.


Hjemmekamper

Hjemmekamper på klubbens hjemmebane på Geitnes og Polleidet skal være en god opplevelse for alle involverte, både spillere, trenere, foreldre og dommere. Disse skal gjennomføres etter NFFs retningslinjer. Se for øvrig klubbens kampvertinnstruks.


Kampvert på hjemmekamper

Det er både viktig og hyggelig at hjemmelaget har en vert som tar imot spillende lag og dommer. En kampvert skal ha en tydelig og respektert rolle under kampavvikling. Oppgaven som kampvert er en rolle som kan løses av alle og kan med fordel løses på omgang blant foreldrene på det enkelte lag. Det anbefales at hvert enkelt lag setter opp en oversikt over hjemmekampene med ansvarlig kampvert navngitt. Det anbefales at et skriv med retningslinjer for kampvertoppgaven følger det enkelte lags utstyrsbag.


Retningslinjer for kampvertrollen

 • Kampvertens oppgave er å bidra til en god ramme rundt kampen preget av Fair play.

 • Kampverten skal ha egen markert vest.


 • Før kampen:

 • Påse at garderober, bane og mål er i orden.

 • Ønske velkommen begge lag og dommer.

 • Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagenes trenere og står godt utenfor sidelinjen.

 • Bistå trenerne å avholde Fair play-møtet før kampstart

 • Bistå i å organisere spillernes Fair play-hilsen før kampstart

 • Ha kunnskap om hvor det finnes hjertestarter og ha telefon for å ringe 113 om nødvendig


 • Under kampen:

 • Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer gjøres med respekt

 • Prate med dommer i pausen.

 • Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre, og ta kontakt hvis det går over streken.

 • Påse at alle tilskuere oppholder seg minimum 1 meter unna sidelinjen

 • Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere både mot spillere og dommer.


 • Etter kampen:

 • Bistå med å organisere «fair play»-hilsen

 • Takke begge lag og dommer

 • Rydde rundt banen etter kampslutt


Utdanning og kompetanse

Det er klubbens målsetning at alle klubbens tillitsvalgte, skal tilbys aktuelle kurs for å kunne utføre sine oppgaver på en best mulig måte. Kurs tilbys gjennom idrettskrets, fotballkrets eller andre, i tillegg til interne klubbkurs. Aktuelle kurs kan være trenerkurs, dommerkurs, lederkurs, styrearbeid, økonomikurs eller andre særkurs som er relevante. Klubben imøtekommer også det enkeltes medlems sin kompetanse utenom idretten, så det er viktig

at denne kompetansen både verdsettes og etterspørres. Det er likevel viktig at driften i klubben skjer etter idrettens egne mål og retningslinjer, og at flest mulig som på ulike måter skal bidra kjenner til dette.


Trenerkompetanse

Klubben ønsker til enhver tid å ha skolerte trenere for de ulike aldersgrupperingene, dvs at de minimum har gjennomført delkurs- eller helt grasrot-

trenerkurs. Gjennomførte kurs er en kvalitetssikring for å kunne gjennomføre klubbens aktiviteter og oppnå målsetningene for både aktiviteten og klubben. Klubben vil støtte seg på Troms og Finnmark fotballkrets/ Troms og Finnmark idrettskrets sin årlige kurskatalog i forhold til gjennomføring av kurs.


Spillerutvikling, hospitering, sone/kretslag

Barn vokser og utvikler ferdigheter i ulikt tempo, dette gjelder både fysisk og mentalt. Motivasjonen varierer, og vårt mål er å beholde så mange som mulig i Lyngen/Karnes lengst mulig. For å få dette til er det noen ganger nødvendig å differensiere tilbudet til spillerne. Dette forutsetter igjen at treneren er godt kjent med spillernes interesse, motivasjon og fotballferdigheter. Fokus skal ligge på spillernes sterke ferdigheter/ sider både på og utenfor

banen.


Spillersamtaler

Det anbefales å bruke spillersamtaler som verktøy for alle fra 10 år og eldre. Disse samtalene kan gjennomføres både som strukturelle samtaler med fast innhold og/ eller mer uformelle samtalene som ofte finner sted før/ under/ etter trening. Det handler om at alle spillerne skal oppleve å bli sett og få tilbakemelding på sin deltagelse.

Målet er at disse samtalene skaper refleksjon hos spilleren selv, det er her læringen skal skje. Det er derfor viktig at disse samtalene blir en dialog, og ikke bare monolog fra trener. Spilleren skal oppleve at treneren er interessert i hans/ hennes utvikling, og at spilleren selv skal få anledning til å si noe om egen utvikling/ læring.


Tema for disse samtalene kan være.

• Spillerens interesse/ motivasjon

• Spillerens sterke sider / spisskompetanse og videreutvikling av disse

• Delferdigheter spilleren kan trene mer på

• Spillerens trivsel på og utenfor banen

• Spillerens bidrag i spillergruppa (humør, punktlighet, lederskap, vennskap, positivisme, seriøsitet,

individuelle ferdigheter osv.)

• Spillerens holdning til trening

• Spillerens tanker om fremtid osv.


Tips for gjennomføring av disse samtalene.

Bruk spiller / utøversamtaler – alltid med positiv fokus.

• Hva var planen din når du valgte å ...

• Hva tenkte du når....

• Hva tror du skal til for å ...

• Jeg ser at du...

• Jeg setter pris på at du....

• Du var flink når ....

• Du tenkte rett når du...

• Jeg vil at du....

• Så flott at du gjør .....


Hospitering

Hospitering er trening sammen med andre treningsgrupper enn spillerens primære aldersgruppe i en tidsavgrenset periode. Utgangspunktet er at de spillerne som skal hospitere skal ha meget godt trenings- og kampoppmøte på eget lag. Fravær på grunn av annen idrettslig aktivitet skal ikke utelukke spilleren fra hospitering. Det er viktig at treneren/ trenere/ foreldre og spiller samsnakker for å unngå at totalbelastningen på enkeltspiller blir for stor.


Hospitering kan gis spillere som trenger større utfordringer enn det som kan gis på det laget/årstrinnet han/hun tilhører. Spillere med stor treningsmotivasjon skal oppleve at det legges til rette for dette i egen klubb. Sentrale elementer i utvelgelse av hvem som skal hospitere er:

• Motivasjon

• Holdninger

• Utviklingsbehov/muligheter


Først og fremst skal hospitering tilbys til spillere som viser stor interesse for fotballen, utviser positive holdninger og holder et høyt ferdighetsnivå. I de tilfeller hvor disse kriteriene ikke oppfylles bør man ikke starte en hospitering. Hospitering er mest utbredt i ungdomsfotballen, men kan også gjennomføres i barnefotballen fra det året man fyller 12 år i Lyngen/Karnes. Det er svært viktig at hospiteringsspillere og trenere er bevisste på at en hospiteringssituasjon skal være positivt for alle involverte, også det laget det hospiteres fra. Det betyr at de spillerne det gjelder skal kunne stimulere eget lag på en positiv måte gjennom hospitering. Dersom dette ikke skjer skal hospitering stoppe for en periode, og spilleren skal bli snakket med om dette. Det er trener på det enkelte lag som har ansvaret for dette. Fotballstyret i klubben skal være informert om hospiteringsspillere. Hospiteringstid og hvilke treninger det er mest hensiktsmessig at spilleren deltar på skal være avtalt på forhånd. Det er svært viktig at

hospiteringsspillere får tett oppfølging og føler mest mulig trygghet ved dette. Her kan ett tips være å utnevne 1-3 faddere for den spilleren som hospiterer, og gi fadderne et ekstra ansvar for å følge opp / ta vare på spilleren.


Den som hospiterer skal ha sin faste forankring og tilhørighet i det yngste laget og skal følge

dugnadsplikt etc. der om ikke annet er avtalt. Dersom spilleren flyttes permanent til det eldste laget, skal forankringen/tilhørigheten være her. En slik permanent flytting skal skje i samråd med sportslig utvalg- dette vil også være en sjelden situasjon da de fleste lag i klubben ikke er flere enn de må være i antall for å danne lag. En slik permanent overflytting vil ikke være aktuelt om konsekvensene for opprinnelig lag er at de ikke har spillere nok.

Hospitering gjelder kun for spillere fra og med 12 år.


Fremgangsmåte:

Trener til hospiteringsspiller(e) tar kontakt med det laget spilleren skal hospitere på. Det er trener for det laget som spiller hospiterer på som avgjør om hospitering lar seg gjøre og når. Det er ofte en fordel at flere enn 1 hospiterer sammen, spesielt i starten, det handler om læringstrygghet.


Hospiteringstips

Den som skal hospitere:

• er med en-to treninger pr uke en viss tidsperiode / over lengre tid

• er med en eller flere treninger hele uker av gangen før tilbake til egen gruppe

• får mulighet til å prøve seg på en ny kamparena på et høyere nivå


Hospitering involverer mange, det er viktig det blir kommunisert med trenere og spillere på avgivende og mottakende lag. Foreldre skal også være informert hvordan hospiteringsordning som gjelder. Det må skapes en forståelse for hvorfor dette virkemiddelet nyttes, og hva det innebærer for de som er involvert. Situasjonen i Lyngen/Karnes er at det ofte skjer en naturlig hospitering pga. antall spillere. Antall spillere på trening kan

ha mye å si for trivselsnivået hos spillerne. Vi anbefaler derfor trenere være generelt åpne for yngre spillere på trening uavhengig av hospitering. Dette gjelder spesielt når det trenes ute på Geitnes eller Polleidet og det er god plass. En slik praksis kan også gjøre det lettere for lagene bli bedre kjent, noen av disse lagene vil slås sammen når det blir f.eks. 11-er lag pga. antall.


Uttak til sonesamling

Lagets trener nominerer på anmodning fra krets spiller(e) som får prøve seg på kretsens ulike samlinger. I slike tilfeller bør spilleren ha med seg sin trener, evt. foresatt for å trygge spilleren mest mulig. Denne nominasjonen skjer det året spilleren fyller 12 år. Spillere som ikke ønsker slike nominasjoner / samlinger skal ikke utsettes for press, men stimuleres og utvikles i egen klubb til dette evt. igjen er aktuelt. Erfaring tilsier at det ofte kan være

lurt å nominere flere spillere samlet, slik at sonesamlingen kan føles tryggere.


Deltakelse i cup og turneringer

Å reise bort på turnering er sosialt, og for de aller fleste en stor opplevelse. Her er det fotball og idrettsglede i fokus, som er kjernen ved det å drive idrett. Man blir kjent med andre og vennskap dannes på tvers av klubber. I tillegg kan turneringer bidra til styrket samhold og vennskap innad i laget. Klubben ønsker at foreldre/ støtteapparat respekterer målet for disse turneringene og kan delta på barnas/ ungdommenes og idrettens premisser. Hvert lag kan få dekket turneringsavgift til 3 turneringer hvert kalenderår. 

Det enkelte laget har selv ansvaret for å melde seg på turneringene. Kopi av påmeldingen skal sendes til økonomiansvarlig i klubben. Klubben vil henstille trenerne til å ha en naturlig progresjon i antall turneringer og lokasjon for disse i barne- og ungdomsfotballen, jf NFF reisebestemmelser for turneringer. Et hjelpemiddel i så måte kan være å sette opp en

turneringsplan som er gjeldene over flere år. Ved overnattinger skal det alltid være minimum 2 voksne personer sammen med spillerne, uansett alder på barna.

Se for øvrig egen instruks for politiattester i klubbhåndboka.


Eksempel på flerårig turneringsplan


Årsklasse

Turneringer

6 - 8 år

Lyngenturneringa

Biltrendcup Nordkjosbotn

9 - 10 år

Lyngenturneringa

Biltrendcup Nordkjosbotn

11 - 12 år

Bakkebyturneringa innendørs

Altaturneringa

13 -15 år

Bakkebyturneringa innendørs

Altaturneringa

Piteåturneringa

evt. Norway Cup


Samarbeid

Samarbeid på tvers av årsklasser internt i egen klubb har vært, og skal være en del av det å være i Lyngen/Karnes. Dette er spesielt viktig på de lag som er sårbar i forhold til antall spillere.

• Klubben forsøker alltid å stille egne lag – samarbeid over årsklasser der det er nødvendig

• Vi må tidlig lære våre spillere i Lyngen/Karnes at vi er en klubb og at samarbeid mellom årsklasser er en del av vår klubbhverdag og eksistensgrunnlag.


Samarbeid utover egen klubbgrense

Samarbeid over klubbgrenser innad i kommunen ser ut til å fungere bra. På turneringer kan det være aktuelt å låne spillere fra andre klubber dersom man inngår avtale om det. 


Økonomi

Lyngen/Karnes idrettslag er avhengig av gode sponsor/samarbeidsavtaler og at foresatte stiller opp på diverse dugnadsarbeid som feks. loddsalg, kjøkkenvakter på kamper osv ved behov. Det er også viktig at Lyngen/Karnes er en klubb som er åpen for alle og der

økonomi ikke skal være det avgjørende for om barn og unge kan delta. Vi henstiller derfor til at foresatte, trenere og støtteapparatet har en viss nøkternhet i forhold til antall turneringer og andre aktiviteter som spillere og foreldre skal delta på. Målsetninga om at alle skal med er viktig!

Som bidragsyter i Lyngen/Karnes, det være seg styremedlem, trener eller foreldrekontakt, fører til at man blir fritatt for spilleravgift for det barnet man trener eller som spiller på det laget man er lagleder for. Har man flere aktive barn, må man betale spilleavgift for disse.


Klubben verdsetter den enkelte spiller

Alle spillere i Lyngen/Karnes skal oppleve å bli sett. Fotballen bygger identitet. Med klubbens og fotballens egne verdier; trygghet, glede, respekt, likeverd og folkelighet som fundament skal vi bidra til å utvikle enkeltmennesker. Det er derfor viktig at klubben og trenere på de enkelte lag verdsetter hver enkelt spiller på de enkelte lag.


Avslutning barne- og ungdomsfotball

Alle barne- og ungdomslagene med foreldre, til og med 12 år samles for felles sesongavslutning etter sesongslutt. Det serveres enkel mat og alle spillerne får en premie fra klubben for innsatsen inneværende sesong. Det er trenere for de enkelte lag i lag med en fra fotballgruppa som deler ut premiene. Dette gjøres lag for lag, og alle spillerne skal ropes opp ved navn Trenerne oppfordres også til å si noe om sesongen generelt. Denne avslutningen skal også speile klubbens verdigrunnlag som er: Dugnadsvilje, inkludering, samhold og idrettsglede.


Krisehåndtering

Lyngen/Karnes tar enhver form for uønsket adferd alvorlig, det være seg mobbing, seksuell trakassering/misbruk eller annen form for overgrep mot barn.

Det skal være nulltoleranse for mobbing og Lyngen/Karnes følger NIF sine retningslinjer for håndtering av mobbesaker. Her finner du reningslinjene: https://www.idrettsforbundet.no/tema/mobbing/.  


For at vi skal kunne ha et godt utviklingsmiljø må vi ha noen regler som skal følges. Alle har et ansvar for at vi skal ha et godt samhold og miljø på lagene. 

 • Vi har nulltoleranse for mobbing.

 • hvis det er noen som føler seg mobbet, urettferdig behandlet eller støtt på noe annet vi, må det tas kontakt med trenere eller lagledere eller andre tillitspersoner som kan si ifra videre

 • hvis det oppstår tilfeller av mobbing vil det bli behandlet i klubben og kan få konsekvenser for de involverte

 • sanksjoner kan for eksempel være å måtte stå over trening og/eller kamp en periode. Dette avgjør klubben.

 • Vis respekt for laget og lagkameratene dine

 • Vis respekt for treneren, dommeren og spillets regler

 • Vise lojalitet til mot klubb og trenere

 • Hjelpe hverandre og stille opp for hverandre

 • Bidra til at alle trives og har det gøy med fotballen

 • Møt presis til trening, kamper eller andre avtaler

 • Ta ansvar for miljø og trivsel med å være positiv og ha godt humør på trening


Norsk idrett har egne retningslinjer for mot seksuell trakassering og overgrep. Disse finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/retningslinjer/


Ved oppdagelse eller sterk mistanke om slike forhold skal dette meldes til klubbens leder. 

Ved akutte tilfeller skal det umiddelbart tas kontakt med politiet.