Informasjon Lyngen/Karnes solidaritetsfond


Ingen barn og unge skal falle ut av idretten på grunn av familiens økonomi.


Lyngen/Karnes IL har fått støtte fra Norges idrettsforbund og sponsor Cinderella Eco Productions til å opprette solidaritetsfond for å hindre at vi mister barn og unge ut av idretten på grunn av familiens økonomi.


Solidaritetsfondet er en ordning i Lyngen/Karnes IL, hvor man kan søke på å få dekket kostnader knyttet til deltakelse i idrettslaget dersom man står i en krevende økonomisk situasjon. Det er ikke meningen at fondet skal brukes til fullfinansiering av noens idrettsdeltakelse, men være en mulighet til å få hjelp og støtte. Det kan gjelde dekning av nødvendig utstyr for deltakelse i klubbens idretter, treningsavgift, medlemskontingent, utstyr, deltakelse på turnering/stevne ol.


Solidaritetsfondet gjelder medlemmer i klubben fra 6-19 år der økonomi er en barriere for å delta i idretten til idrettslaget. 


Alle opplysninger i søknaden blir behandlet konfidensielt og styreleder vil lede fondet i samarbeid med styret i idrettslaget. Alle opplysninger vedrørende søknader er taushetsbelagt.


Styreleder: Tone Iversen, tlf. 99023534.


Retningslinjer Solidaritetsfondet til Lyngen/Karnes IL

  • Fondets målgruppe er barn og unge fr 6-19 år

  • Fondet kan kun søkes på av aktive medlemmer i idrettslaget

  • For å oppnå støtte, må det sendes inn skriftlig søknad til solidaritet@lyngenkarnes.no

  • Søknaden må gjøre rede for: navn, alder, aktivitet (treningsavgift, medlemskontingent), evt. utstyrsbehov og ca. kostnad og bakgrunnen for at dere søker.

  • Foresatte må søke for barn og unge under 18 år.

  • Søknadsstøtten behandles av styret i idrettslaget. Søknader behandles fortløpende.

  • Støtte fra fondet er inntil kr 3000,- per barn.

  • Bevilgede beløp går til å dekke kostnader. Det gjøres ingen direkte utbetaling til den enkelte. Etter nærmere avtale gjøres innkjøp av utstyr på Elektro-Sport, som sender faktura til klubben.

  • Solidaritetsfondet til Lyngen/Karnes IL yter ikke støtte til søkere som ivaretas av Flyktningetjenesten eller NAV.